سیمای عشایر استانامور عشایر استانتعاونی های عشایرطرح تکریممدیریتمشاور استاندارارتباط با ماپیشنهاداتشناسنامه خدمات
 ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر